Zbieranie i korzystanie z danych osobowych

Dane osobowe to informacje, które mogą posłużyć do identyfikacji tożsamości lub kontaktu z daną osobą.

Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych, ilekroć pozostaje w kontakcie z Ladon Design lub podmiotem stowarzyszonym. Ladon Design i podmioty stowarzyszone mogą udostępniać sobie nawzajem dane osobowe i korzystać z nich zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Mogą również łączyć te dane z innymi danymi na potrzeby dostarczania i ulepszania produktów, usług, treści i reklam. Podawanie wymaganych przez Ladon Design danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak Użytkownik ich nie poda, może to w wielu przypadkach uniemożliwić Ladon Design dostarczenie mu produktów, świadczenie mu usług lub udzielenie mu odpowiedzi na zadane pytania.

Dane osobowe zbierane przez Ladon Design

Gdy Użytkownik dokonuje zamówienia, nabywa produkt lub usługę, pobiera aktualizację oprogramowania, kontaktuje się z Ladon Design lub bierze udział w ankiecie online, Ladon Design może zbierać różne dane, w tym nazwę organizacji, imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, NIP, REGON, numer rachunku bankowego, informacje o preferowanej formie kontaktu. Ladon Design korzysta z takich danych, aby realizować zamówienia Użytkownika, dostarczać odpowiednie produkty lub usługi lub przeciwdziałać oszustwom. Ladon Design w przypadkach określonych przez przepisy prawa może poprosić Użytkownika o przedstawienie dokumentu tożsamości wydanego przez organ administracji.

Korzystanie przez Ladon Design z danych osobowych Użytkownika

Zebrane dane osobowe umożliwiają Ladon Design informowanie Użytkownika o najnowszych produktach, aktualizacjach oprogramowania i zbliżających się wydarzeniach. Użytkownik, który nie chce otrzymywać od Ladon Design informacji pocztą e-mail, może z nich w każdej chwili zrezygnować, zmieniając swoje preferencje. Ladon Design korzysta z danych osobowych również podczas tworzenia, rozwijania, obsługi i udoskonalania produktów, usług, treści i reklam, a także w celu przeciwdziałania stratom i oszustwom.

Ladon Design może korzystać z danych osobowych Użytkownika w celu weryfikacji tożsamości, lepszej identyfikacji użytkowników i dobierania odpowiednich usług. Dane osobowe Użytkownika mogą służyć Ladon Design do przekazywania ważnych powiadomień dotyczących m.in. zakupów, zmian postanowień umów lub zasad Ladon Design. Powiadomienia takie są istotne dla relacji Użytkownika z Ladon Design, Użytkownik nie może zatem zrezygnować z ich otrzymywania. Ladon Design może również korzystać z danych osobowych do własnych celów, takich jak przeprowadzanie kontroli, analiz danych i badań służących doskonaleniu produktów i usług oraz poprawę komunikacji z klientami.

Zbieranie i korzystanie z danych niebędących danymi osobowymi

Ladon Design zbiera również dane w formie nieumożliwiającej bezpośredniego powiązania ich z konkretną osobą. Ladon Design może zbierać takie dane, korzystać z nich oraz przekazywać i ujawniać je w dowolnym celu. Ladon Design może zbierać dane takie jak profil działalności firmy, zawód, język, kod pocztowy, numer kierunkowy, niepowtarzalny identyfikator urządzenia, adres URL strony odsyłającej, lokalizacja, a także strefa czasowa. Dane te pozwalają lepiej rozumieć zachowanie klienta i doskonalić swoje produkty, usługi i reklamy.

Ladon Design może zbierać i przechowywać dane dotyczące sposobu korzystania z usług, w tym statystyki serwisów WWW. Dane te mogą być wykorzystane do poprawy trafności wyników zwracanych w usługach Google. Z wyjątkiem nielicznych przypadków mających na celu zapewnienie odpowiedniej jakości usług świadczonych przez Internet tego rodzaju dane nie będą powiązane z adresem IP Użytkownika.

Ladon Design może zbierać dane o tym, jak Użytkownik korzysta ze swoich urządzeń i aplikacji, aby pomóc programistom ulepszać te aplikacje.

Pliki cookie

W witrynie i usługach internetowych Ladon Design mogą być używane tzw. pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają Użytkownikom personalizowanie działania witryny Ladon Design. Ponadto przesyłają do Ladon Design dane na temat tego, które części witryny są odwiedzane przez Użytkowników, pomagają mierzyć skuteczność reklam i wyszukiwań internetowych, a także pozwalają analizować zachowania Użytkowników i na tej podstawie udoskonalać formy komunikacji i same produkty.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce internetowej, jednakże może to uniemożliwić korzystanie z pewnych części witryny. Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:

Pliki cookie używane w witrynie Ladon Design zostały podzielone na kategorie zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w publikacji ICC UK Cookie Guide.

Niezbędne pliki cookie

Pliki te są niezbędne do przeglądania witryn Apple i korzystania z ich funkcji. Bez nich nie będą działać takie funkcje, jak koszyki na zakupy i elektroniczna obsługa płatności.

Pliki cookie poprawiające wydajność

Pliki te zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta witryny Ladon Design, na przykład które strony odwiedza najczęściej. Dane te mogą być wykorzystane do optymalizacji działania witryny i uproszczenia tam nawigacji. Ponadto, pliki te przesyłają podmiotom stowarzyszonym informacje na temat tego, czy użytkownik przeszedł do witryny Ladon Design z ich strony internetowej. Takie pliki cookie nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika.

Pliki cookie usprawniające obsługę

Pliki te umożliwiają witrynie Ladon Design zapisywanie opcji wybieranych przez Użytkownika podczas przeglądania. Na przykład, witryna Ladon Design może także zapisać takie preferencje, jak rozmiar tekstu, czcionka i inne ustawienia konfiguracji. Pliki te mogą być również używane do rejestrowania wyświetlonych użytkownikowi ofert promowanych produktów, tak aby nie musiał oglądać tych samych ofert wielokrotnie. Informacje zbierane w tych plikach cookie nie pozwalają na identyfikację Użytkownika ani śledzenie jego aktywności w innych witrynach.

Ujawnianie danych osobom trzecim

Witryna, produkty, aplikacje i usługi Ladon Design mogą zawierać łącza do witryn, produktów i usług osób trzecich. Produkty i usługi Ladon Design mogą ponadto korzystać z produktów lub usług osób trzecich lub je oferować. Dane zbierane przez osoby trzecie, w tym dane o lokalizacji lub dane kontaktowe, podlegają zasadom ochrony prywatności tych osób trzecich. Ladon Design zachęca do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez te osoby trzecie.

Ladon Design może udostępniać niektóre dane osobowe partnerom, którzy współpracują z Ladon Design w zakresie dostarczania oraz sprzedaży produktów i usług. Na przykład, zamówienie witryny internetowej hotelu zintegrowanej z platformą rejestracji online jest równoznaczne z upoważnieniem Ladon Design i operatora tej platformy do wymiany danych podanych w procesie aktywacji. Taka wymiana jest konieczna do świadczenia usługi. Jeśli Użytkownik spełnia warunki korzystania z usługi, jego dane będą podlegać odpowiednio Polityce prywatności Ladon Design i operatora.

Ladon Design udostępnia dane osobowe wyłącznie w celu dostarczania lub ulepszania swoich produktów, usług i reklam. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim do celów marketingowych. Ladon Design może mieć obowiązek ujawnienia danych osobowych Użytkownika na mocy obowiązujących przepisów prawa, na podstawie pisma sądowego lub w związku z postępowaniem sądowym albo na mocy wezwania ze strony organów administracji publicznej i rządowej. Ladon Design może ujawnić dane osobowe Użytkownika także wtedy, gdy stwierdzi, że działanie takie jest zasadne w celu egzekwowania warunków korzystania z usług lub produktów lub dla ochrony działalności Ladon Design.

Ochrona danych osobowych

Ladon Design bardzo odpowiedzialnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Do przechowywania takich danych osobowych Ladon Design stosuje systemy komputerowe z ograniczonym dostępem. Dane osobowe oraz treści udostępniane w komentarzach na stronie Ladon Design lub na profilach w serwisach społecznościowych są widoczne dla innych Użytkowników, którzy mogą je czytać i rejestrować oraz z nich korzystać. W takich przypadkach to Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za dane osobowe, które decydują się przesłać lub udostępnić. Na przykład, imię i nazwisko oraz adres e-mail podane bezpośrednio w komentarzu są danymi jawnymi. Podczas korzystania z tych funkcji należy zachować ostrożność.

Dostęp do danych osobowych

Ladon Design zapewnia Użytkownikowi dostęp do przechowywanych danych osobowych w dowolnych celach, w tym zlecenia ich skorygowania lub usunięcia, o ile Ladon Design nie ma obowiązku takich danych przechowywać z mocy prawa lub w zgodnych z prawem celach handlowych. Ladon Design może odmówić realizacji takich wniosków, o ile są bezzasadne lub składane z nieuzasadnioną częstotliwością, ich realizacja może narazić na szwank prywatność innych osób lub przepisy prawa krajowego nie stawiałyby wymogu udostępnienia rzeczonych danych.

Uwagi końcowe

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub przetwarzania danych przez Ladon Design, a także w celu złożenia zażalenia dotyczącego potencjalnego naruszenia przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony prywatności, należy skontaktować się z Ladon Design. Wszystkie zgłoszenia są badane, a odpowiedzi są w stosownych przypadkach wysyłane tak szybko, jak to możliwe.

Ladon Design może zmieniać niniejszą Politykę prywatności. W przypadku każdej istotnej zmiany, w witrynie Ladon Design pojawi się odpowiednie powiadomienie oraz zaktualizowana wersja Polityki prywatności.